In middle age, you can drink Li Bai's wine, but must lighten Du Fu's sorrows; enjoy Su Dongpo's bright moon, but don't touch Wang Wei's love red beans.
|

Literary Reflections

🍷🌔📜
In middle age, you can drink Li Bai’s wine, but must lighten Du Fu’s sorrows; enjoy Su Dongpo’s bright moon, but don’t touch Wang Wei’s love red beans.
//
人到中年,可饮李白的酒,但要看开杜甫的愁;可赏苏东坡的明月,但别碰王维的相思红豆。
Rén dào zhōng nián, kěyǐn lǐbái de jiǔ, dàn yào kàn kāi dùfǔ de chóu; kě yǐ shǎng sūdōngpō de míngyuè, dàn bié pèng wáng wéi de xiāngsī hóngdòu. ​​​
//
Nhân đáo trung niên, khả ẩm Lý Bạch đích tửu, đãn yếu khán khai Đỗ Phủ đích sầu; khả thưởng Tô Đông Pha đích minh nguyệt, đãn biệt bính Vương Duy đích tương tư hồng đậu.
//
Người đến tuổi trung niên, có thể uống rượu của Lý Bạch, nhưng phải nhìn thoáng nỗi buồn của Đỗ Phủ. Có thể thưởng thức trăng sáng của Tô Đông Pha, nhưng đừng đụng vào đậu đỏ tương tư của Vương Duy.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *