|

Self Investment

💪📚💡
Even if others don’t, you have to invest in yourself.
//
就算别人不会,你也得投资自己。
Jiùsuàn biérén bù huì, nǐ yě dé tóuzī zìjǐ.
//
Tựu toán biệt nhân bất hội, nhĩ dã đắc đầu tư tự kỷ.
//
Ngay cả khi người khác không, bạn cũng phải đầu tư vào chính mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *