|

Mindset Is Key

💪❤️
When the heart is small, all the little things become big; when the heart is big, all the big things become small. Big things and difficult things, look at responsibility; adversity and good times, look at the mind; whether it is happiness or anger, look at self-restraint; whether it is willing to give up, look at wisdom; whether it is success or failure, look at perseverance.
//
心小了,所有的小事就大了;心大了,所有的大事都小了。大事难事,看担当;逆境顺境,看胸襟;是喜是怒,看涵养;有舍有得,看智慧;是成是败,看坚持。
Xīn xiǎole, suǒyǒu de xiǎoshì jiù dàle; xīn dàle, suǒyǒu de dàshì dōu xiǎole. Dàshì nánshì, kàn dāndāng; nìjìng shùnjìng, kàn xiōngjīn; shì xǐ shì nù, kàn hányǎng; yǒu shě yǒu dé, kàn zhìhuì; shì chéng shì bài, kàn jiānchí.
//
Tâm tiểu liễu, sở hữu đích tiểu sự tựu đại liễu; tâm đại liễu, sở hữu đích đại sự đô tiểu liễu. Đại sự nan sự, khán đam đương; nghịch cảnh thuận cảnh, khán hung khâm; thị hỉ thị nộ, khán hàm dưỡng; hữu xá hữu đắc, khán trí tuệ; thị thành thị bại, khán kiên trì.
//
Khi trái tim nhỏ, tất cả những việc nhỏ đều lớn, khi trái tim lớn, tất cả những việc lớn đều nhỏ. Việc lớn, việc khó thì nhìn vào trách nhiệm; nghịch cảnh thịnh suy thì nhìn tâm; vui hay giận thì nhìn tu thân; có chí thì có, có trí thì nhìn; thành công hay thất bại hãy nhìn vào sự bền bỉ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *