Becoming less talkative, less inclined to express opinions, and less interested in chatting with others—this might be the early stage of entering into introversion in middle age.
|

Quiet Phase

🤐👥💭
Becoming less talkative, less inclined to express opinions, and less interested in chatting with others—this might be the early stage of entering into introversion in middle age.
//
变得不爱说话,不爱发表意见,不爱与人聊天,这应该是进入了一个内向中年人的初级阶段。 ​​​​
Biàn dé bù ài shuōhuà, bù ài fābiǎo yìjiàn, bù ài yǔ rén liáotiān, zhè yīnggāi shì jìnrùle yīgè nèixiàng zhōng nián rén de chūjí jiēduàn. ​​​​
//
Biến đắc bất ái thuyết thoại, bất ái phát biểu ý kiến, bất ái dữ nhân liêu thiên, giá ứng cai thị tiến nhập liễu nhất cá nội hướng trung niên nhân đích sơ cấp giai đoạn. ​​​​
//
Trở nên không nói nhiều, không thích bày tỏ ý kiến ​​và không thích trò chuyện với người khác, đây nên là bước khởi đầu của một người trung niên hướng nội.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *