|

Life Skills

🤔💪🧑
Whether a person lives well or not depends on their ability to solve problems independently. If you have to ask others about everything, even if there are many wise people around you, your life will still be messy. ​​​​
//
一个人生活得好不好,取决于独立解决问题的能力,如果什么事都要问别人,就算身边高手环绕,智者辈出,人生依然会一塌糊涂。
Yīgè rénshēnghuó dé hǎobù hǎo, qǔjué yú dúlì jiějué wèntí de nénglì, rúguǒ shénme shì dōu yào wèn biérén, jiùsuàn shēnbiān gāoshǒu huánrào, zhìzhě bèichū, rén shēng yīrán huì yītāhútú.
//
Nhất cá nhân sinh hoạt đắc hảo bất hảo, thủ quyết vu độc lập giải quyết vấn đề đích năng lực, như quả thậm ma sự đô yếu vấn biệt nhân, tựu toán thân biên cao thủ hoàn nhiễu, trí giả bối xuất, nhân sinh y nhiên hội nhất tháp hồ đồ.
//
Một người sống tốt hay không phụ thuộc vào khả năng giải quyết vấn đề một cách độc lập, nếu bạn phải hỏi người khác về mọi thứ, dù xung quanh bạn là những chuyên gia và nhà thông thái, cuộc sống của bạn vẫn sẽ rối tung lên.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *