Any society is a paradise for the privileged and wealthy.
|

Good Society

🔝💰🌎
Any society is a paradise for the privileged and wealthy. Therefore, the standard of a good society is that it doesn’t become a hell for the poor.
//
任何社会,都是有权有钱者的天堂。所以,好社会的标准是,不能成为穷人的地狱。 ​
Rènhé shèhuì, dōu shì yǒu quán yǒu qián zhě de tiāntáng. Suǒyǐ, hǎo shèhuì de biāozhǔn shì, bùnéng chéngwéi qióngrén dì dìyù. ​
//
Nhậm hà xã hội, đô thị hữu quyền hữu tiền giả đích thiên đường. Sở dĩ, hảo xã hội đích tiêu chuẩn thị, bất năng thành vi cùng nhân đích địa ngục. ​
//
Bất cứ xã hội nào cũng là thiên đường của những người có quyền có tiền. Cho nên, tiêu chuẩn của xã hội tốt là không thể trở thành địa ngục của người nghèo. ​
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *