MAY 7, 2022

Trẻ con mới sợ chia tay, người lớn chỉ lên kế hoạch trùng phùng.
//
小孩子才害怕分开,大人只计划重逢。
Xiǎo háizi cái hàipà fēnkāi, dàrén zhǐ jìhuà chóngféng.
//
Children are afraid of separation, adults only plan to meet again.

Leave a Reply

Your email address will not be published.