|

Adult Plans

🧒😨🔄
Children fear separation, while adults plan for reunions.
//
小孩子才害怕分开,大人只计划重逢。
Xiǎo háizi cái hàipà fēnkāi, dàrén zhǐ jìhuà chóngféng.
//
Tiểu hài tử tài hại phạ phân khai, đại nhân chích kế hoa trọng phùng.
//
Trẻ con mới sợ chia tay, người lớn chỉ lên kế hoạch trùng phùng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *