|

Autumn Thoughts

🍂🎶
Autumn is the season for longing. What song are you listening to at the moment, and who are you missing?
//
秋天是适合思念的季节,不知道此刻的你在听什么歌,又在思念谁呢?
Qiūtiān shì shìhé sīniàn de jìjié, bù zhīdào cǐkè de nǐ zài tīng shénme gē, yòu zài sīniàn shéi ne?
//
Thu thiên thị thích hợp tư niệm đích quý tiết, bất tri đạo thử khắc đích nhĩ tại thính thậm ma ca, hựu tại tư niệm thùy ni?
//
Mùa thu là mùa nhớ nhung, không biết lúc này bạn đang nghe bài hát nào và đang nhớ ai?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *