|

The Time Is Zen

🧘🏻
ཡ་ཆུང་སེམས་པ་གཙང་ན། ལོ་ཟླ་ཡོད་ཚད་བསྒོམ་ཡིན།

The heart is silent, the time is zen.
//
心染沉寂,岁月是禅。
Xīn rǎn chénjì, suìyuè shì chán.
//
Tâm nhiễm trầm tịch, tuế nguyệt thị thiền.
//
Tim nhuốm tĩnh lặng, năm tháng là thiền.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *