|

Realities

💼💰👔
I want to be a boss but I don’t have ambition. I want to be a trust fund baby but too bad, dear old dad doesn’t have loads of money. Back to work it is.
//
想当老板可是有雄心木有壮志,想做富二代可惜老爹木有很多银两,继续上班。
Xiǎng dāng lǎobǎn kěshì yǒu xióngxīn mù yǒu zhuàngzhì, xiǎng zuò fù èr dài kěxí lǎo diē mù yǒu hěnduō yínliǎng, jìxù shàngbān.
//
Tưởng đương lão bản khả thị hữu hùng tâm mộc hữu tráng chí, tưởng tố phú nhị đại khả tích lão đa mộc hữu ngận đa ngân lưỡng, kế tục thượng ban.
//
Muốn làm ông chủ nhưng có hùng tâm không có tráng chí, muốn làm phú nhị đại đáng tiếc bố tôi không có nhiều tiền, tiếp tục đi làm thôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *