|

Life Journey

🏃‍♂️💪
Life is not a 100-meter sprint; one failure does not mean falling behind every step.
//
人生不是百米冲刺,一次没跑好不代表步步落后。
Rénshēng bùshì bǎi mǐ chōngcì, yīcì méipǎo hǎobù dàibiǎo bù bù luòhòu.
//
Nhân sinh bất thị bách mễ trùng thứ, nhất thứ một bào hảo bất đại biểu bộ bộ lạc hậu.
//
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy nước rút 100 mét, và một lần không chạy tốt không có nghĩa là tụt lại phía sau mọi bước trên đường.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *