|

Invest In Yourself

💪🌱🤜
You have to give more than you get in return right away.
//
你得付出比你当下获得的回报更多。
Nǐ děi fù chū bǐ nǐ dāng xià huò dé de huí bào gèng duō.
//
Nhĩ đắc phó xuất bỉ nhĩ đương hạ hoạch đắc đích hồi báo canh đa.
//
Bạn phải trả giá nhiều hơn những gì bạn được báo đáp hiện tại.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *