| |

Life Is Short

🌄🌊❌⏳🤔🙅‍♂️
Although I never believed in the so-called “high mountains and long rivers”
Life is bitter and brief, why bother clinging to memories?
//
虽然从不相信所谓山高水长
人生苦短何必念念不忘
Suīrán cóng bù xiāngxìn suǒwèi shāngāo shuǐ cháng
Rénshēng kǔ duǎn hébì niànniànbùwàng
//
Tuy nhiên tòng bất tương tín sở vị sơn cao thủy trường
Nhân sinh khổ đoản hà tất niệm niệm bất vong
//
Mặc dù chẳng tin vào cái gọi là núi cao sông dài
Nhân sinh khổ đoản hà tất phải nhớ mãi không quên.

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *