| |

Freedom Empowerment

🙏🕊️🚫
Freedom is not about doing whatever you want, but about not doing whatever you don’t want.
//
自由不是你想干什么就干什么,而是你想不干什么就不干什么。
Zìyóu bu shì nǐ xiǎng gànshénme jiù gànshénme, ér shì nǐ xiǎng bù gān shén me jiù bù gān shén me.
//
Tự do bất thị nhĩ tưởng cán thậm ma tựu cán thậm ma, nhi thị nhĩ tưởng bất cán thậm ma tựu bất cán thậm ma.
//
Tự do không phải là muốn gì làm đó, mà là không muốn làm gì thì không cần phải làm.

P.s.: Picture taken in Singapore in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *