| |

Reflections

🏞️💖
Water, like a mirror, can reflect everything.
Heart, like a mirror, can reflect life.
//
水如镜,可映万物。
心如镜,可映人生。
Shuǐ rú jìng, kě yìng wànwù.
Xīn rú jìng, kě yìng rénshēng.
//
Thuỷ như kính, khả ánh vạn vật.
Tâm như kính, khả ánh nhân sinh.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *