|

Let Flowers Be Flowers

🌸🌳🔄
Return yourself to yourself, return others to others, let flowers be flowers, let trees be trees.
//
把自己还给自己,把别人还给别人,让花成花,让树成树。
Bǎ zìjǐ hái jǐ zìjǐ, bǎ biérén hái gěi biérén, ràng huā chéng huā, ràng shù chéng shù.
//
Bả tự kỷ hoàn cấp tự kỷ, bả biệt nhân hoàn cấp biệt nhân, nhượng hoa thành hoa, nhượng thụ thành thụ.
//
Trả mình về mình, trả người cho người, để hoa thành hoa, để cây thành cây.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *