|

Acceptance

🤝💔💪🏻
A large part of growth is acceptance.
Accept parting ways, accept impermanence,
Accept loneliness and setbacks, accept a sudden sense of powerlessness.
//
成长的很大一部分,是接受。
接受分道扬镳,接受世事无常,
接受孤独挫折,接受突如其来的无力感。
Chéngzhǎng de hěn dà yībùfèn, shì jiēshòu.
Jiēshòu fēndàoyángbiāo, jiēshòu shìshì wúcháng,
Jiēshòu gūdú cuòzhé, jiēshòu tūrúqílái de wúlì gǎn.
//
Thành trường đích ngận đại nhất bộ phân, thị tiếp thụ.
Tiếp thụ phân đạo dương tiêu, tiếp thụ thế sự vô thường,
Tiếp thụ cô độc tỏa chiết, tiếp thụ đột như kỳ lai đích vô lực cảm.
//
Một phần rất lớn của trưởng thành, là chấp nhận.
Chấp nhận mỗi người một ngả, chấp nhận thế sự vô thường,
Chấp nhận cô đơn thất bại, chấp nhận cảm giác bất lực bất ngờ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *