|

Apologies Unsaid

💬👋🚫
Some of us apologize just because we don’t want to say goodbye, and some of us say goodbye just because we don’t want to apologize.
//
我们中的一些人只是因为不想说再见而道歉。我们中的一些人只是因为不想道歉而说再见。
Wǒmen zhōng de yīxiē rén zhǐshì yīn wéi bùxiǎng shuō zàijiàn ér dàoqiàn. Wǒmen zhōng de yīxiē rén zhǐshì yīn wéi bùxiǎng dàoqiàn ér shuō zàijiàn.
//
Ngã môn trung đích nhất ta nhân chích thị nhân vi bất tưởng thuyết tái kiến nhi đạo khiểm. Ngã môn trung đích nhất ta nhân chích thị nhân vi bất tưởng đạo khiểm nhi thuyết tái kiến.
//
Một số người trong chúng ta vì không muốn nói lời tạm biệt mà xin lỗi. Một số người trong chúng ta vì không muốn xin lỗi mà nói lời tạm biệt.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *