|

Photo Editing

📸💻🤷
My photos were PTS’ed too much?
Am I wrong to want to protect myself on this virtual network?
//
我照片P得过分?
我就想在这个虚拟的网络上保护自己有错吗?
Wǒ zhàopiàn P dé guòfèn?
Wǒ jiù xiǎng zài zhège xūnǐ de wǎngluò shàng bǎohù zìjǐ yǒu cuò ma?
//
Ngã chiếu phiến P đắc quá phân?
Ngã tựu tưởng tại giá cá hư nghĩ đích võng lạc thượng bảo hộ tự kỷ hữu thác mạ?
//
Ảnh của tôi P quá đà?
Có sai không khi tôi chỉ muốn tự bảo vệ bản thân trên mạng ảo này?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *