Forgive everything before going to bed. Forget it, I won’t go to sleep. I can’t forgive.
|

Forgiveness Journey

🌙💤💔
Forgive everything before going to bed. Forget it, I won’t go to sleep. I can’t forgive.
//
睡前原谅所有事儿。算了不睡了,原谅不了。
Shuì qián yuánliàng suǒyǒu shì er. Suàn liǎo bù shuìle, yuánliàng bùliǎo.
//
Thụy tiền nguyên lượng sở hữu sự nhi. Toán liễu bất thụy liễu, nguyên lượng bất liễu.
//
Hãy tha thứ mọi thứ trước khi đi ngủ. Quên đi, không ngủ nữa, không thể tha thứ được.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *