|

Fills The Void Inside Of You

🚗
What you need is something that really fills the void inside of you, like a long trip, like a fresh start.
//
你需要的是真正能填补你内心空白的东西,比如远行,比如重新开始。 ​ ​​​
Nǐ xūyào de shì zhēnzhèng néng tiánbǔ nǐ nèixīn kòngbái de dōngxī, bǐrú yuǎn xíng, bǐrú chóngxīn kāishǐ. ​ ​​​
//
Nhĩ nhu yếu đích thị chân chính năng điền bổ nhĩ nội tâm không bạch đích đông tây, bỉ như viễn hành, bỉ như trọng tân khai thủy. ​ ​​​
//
Thứ bạn cần là cái gì đó thực sự lấp đầy khoảng trống bên trong bạn, như một chuyến đi dài, như một khởi đầu mới.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *