|

Career Dilemma

💼💭👩‍🎓 #CareerDilemma #BackToSchool #JobSimplicity
I keep thinking about quitting this job and going back to school, but then I remember how easy my job is.
//
我一直想辞掉这份工作,回到学校,但后来我想起我的工作有多简单。
Wǒ yīzhí xiǎng cí diào zhè fèn gōngzuò, huí dào xuéxiào, dàn hòulái wǒ xiǎngqǐ wǒ de gōngzuò yǒu duō jiǎndān.
//
Ngã nhất trực tưởng từ điệu giá phân công tác, hồi đáo học giáo, đãn hậu lai ngã tưởng khởi ngã đích công tác hữu đa giản đan.
//
Tôi đã nghĩ đến việc bỏ công việc này và quay lại trường học, nhưng sau đó tôi nhớ ra công việc của mình thật dễ dàng biết bao.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *