|

Flirting With Life

🛳️💔🚉
Traveling is like flirting with life, it’s like saying, “I will stay to love you, but I must go, this is my station.”
//
旅行就像与生活调情,这就像说,我会留下来爱你,但我必须走,这是我的车站。
Lǚ xíng jiù xiàng yǔ shēnghuó tiáoqíng, zhè jiù xiàng shuō, wǒ huì liú xiàlái ài nǐ, dàn wǒ bìxū zǒu, zhè shì wǒ de chēzhàn.
//
Lữ hành tựu tượng dữ sinh hoạt điều tình, giá tựu tượng thuyết, ngã hội lưu hạ lai ái nhĩ, đãn ngã tất tu tẩu, giá thị ngã đích xa trạm.
//
Đi du lịch giống như tán tỉnh cuộc sống, nó giống như nói rằng, anh sẽ ở lại và yêu em, nhưng anh phải đi, đây là bến đỗ của anh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *