It's not that I don't want to speak, but there are many words I can't express. Keeping them in my heart feels safer.
|

Unspoken Words

🤐💬❤️
It’s not that I don’t want to speak, but there are many words I can’t express. Keeping them in my heart feels safer.
//
不是不想说话,而是有很多话讲不出来,放在心里会安全点。 ​​​
Bùshì bùxiǎng shuōhuà, ér shì yǒu hěnduō huà jiǎng bù chūlái, fàng zài xīnlǐ huì ānquán diǎn. ​​​
//
Bất thị bất tưởng thuyết thoại, nhi thị hữu ngận đa thoại giảng bất xuất lai, phóng tại tâm lý hội an toàn điểm. ​​​
//
Không phải là không muốn nói chuyện, mà là có rất nhiều lời nói không nói ra được, để ở trong lòng sẽ an toàn một chút. ​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *