|

Few Things That Can Be Told

💬
There are many things that go wrong in the world, but there are very few things that can be told to others.
//
不如意事常八九,可与人言无二三。
Bùrúyì shì cháng bājiǔ, kě yǔ rén yán wú èrsān.
//
Bất như ý sự thường bát cửu, khả dữ nhân ngôn vô nhị tam.
//
Luôn luôn có những điều không vừa ý, và những điều không vừa ý này không thể nói cho người khác biết.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *