Stable emotions and good finances are what truly matter most, not whether someone loves you or not.
|

Emotional Stability

💼💖✨
Stable emotions and good finances are what truly matter most, not whether someone loves you or not.
//
稳定的情绪和良好的财务才是最重要的,而不是某个人爱不爱你。
Wěndìng de qíngxù hé liánghǎo de cáiwù cái shì zuì zhòngyào de, ér bùshì mǒu gèrén ài bù ài nǐ.
//
Ổn định đích tình tự hòa lương hảo đích tài vụ tài thị tối trọng yếu đích, nhi bất thị mỗ cá nhân ái bất ái nhĩ.
//
Tâm trạng ổn định và tài chính tốt mới là điều quan trọng, chứ không phải ai đó có yêu bạn hay không.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *