|

Money Matters

💰💡
Small money can be spent more freely, but when it comes to large sums, you must exercise extreme caution.
//
小钱可以适当放松,但大钱一定要谨慎再谨慎。
Xiǎoqián kěyǐ shìdàng fàngsōng, dàn dàqián yīdìng yào jǐnshèn zài jǐnshèn.
//
Tiểu tiền khả dĩ thích đương phóng tùng, đãn đại tiền nhất định yếu cẩn thận tái cẩn thận.
//
Tiền nhỏ có thể tiêu xài thong thả, nhưng tiền lớn nhất định phải cẩn trọng đến từng chi tiết.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *