If you want to know if someone is truly your friend, see if they stand by you in times of trouble
|

Friendship Test

🧑🏼‍🤝‍🧑🏻
If you want to know if someone is truly your friend, see if they stand by you in times of trouble, willing to go to great lengths for you, rather than just enjoying good times together every day.
//
如果你想知道一个人是不是你真正的朋友,那要看他在你危难的时候,会不会为你两肋插刀,而不是天天和你一起吃吃喝喝。
Rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào yīgè rén shì bùshì nǐ zhēnzhèng de péngyǒu, nà yào kàn tā zài nǐ wéinàn de shíhòu, huì bù huì wèi nǐ liǎng lèi chā dāo, ér bùshì tiāntiān hé nǐ yīqǐ chīchīhēhē.
//
Như quả nhĩ tưởng tri đạo nhất cá nhân thị bất thị nhĩ chân chính đích bằng hữu, na yếu khán tha tại nhĩ nguy nan đích thì hậu, hội bất hội vi nhĩ lưỡng lặc sáp đao, nhi bất thị thiên thiên hòa nhĩ nhất khởi cật cật hát hát.
//
Muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không, hãy nhìn vào cách người ấy đối xử khi bạn gặp hoạn nạn, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thay vì cùng bạn ăn uống hàng ngày.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *