|

A Wise Person Is The One Who Asks For Nothing And Everything In Peace (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
“Stress” originates from inner conflict, which is an internal imbalance which negative emotions have the upper hand. It’s a joke to say that “There is power when there is pressure”. Internal power and pressure are not the same thing. Anything will deform under abnormal pressure. Besides, there is no greater power than inner peace. A wise person is the one who asks for nothing and everything in peace.
—————————–
Người Khôn Ngoan Là Người Không Đòi Hỏi Điều Gì Và Đòi Hỏi Mọi Thứ Trong Sự Bình Tĩnh (Weibo)
“Căng thẳng” bắt nguồn từ xung đột nội tâm, là trạng thái mất cân bằng bên trong mà cảm xúc tiêu cực chiếm ưu thế. Người ta nói đùa rằng “Có áp lực thì mới có động lực”. Động lực và áp lực không giống nhau. Không phải bình thường bất cứ thứ gì đều sẽ biến dạng dưới áp lực. Huống hồ, không có sức mạnh nào lớn hơn sự bình tĩnh bên trong. Người khôn ngoan là người không đòi hỏi điều gì và đòi hỏi mọi thứ trong sự bình tĩnh.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *