| |

Don’t Chase A Horse

🐎
Don’t chase a horse, use the time of chasing horses to plant grass, and when spring blossoms, there will be a number of fine horses for you to choose from. Don’t try to curry favor with someone, take time to improve yourself, and when the time is right, there will be a large number of friends for you to choose from. Friends made with human feelings are only temporary, and friends attracted with personality charm will last long. Therefore, enriching yourself is much more powerful than pleasing others! Plant buttonwood trees to attract golden phoenix! If you are in full bloom, butterflies will come!
//
不要去追一匹马,用追马的时间种草,待到春暖花开时,就会有一批骏马任你挑选。不要去刻意巴结一个人,用时间去完善自己,待到时机成熟时,会有一大批的朋友任你选择。用人情做出来的朋友只是暂时的,用人格魅力吸引来的朋友才会长久。所以,丰富自己比取悦他人要有力量得多!种下梧桐树引来金凤凰!你若盛开,蝴蝶自来!
Bùyào qù zhuī yī pǐ mǎ, yòng zhuī mǎ de shíjiān zhǒng cǎo, dài dào chūnnuǎn huā kāi shí, jiù huì yǒuyī pī jùnmǎ rèn nǐ tiāoxuǎn. Bùyào qù kèyì bājié yīgè rén, yòng shíjiān qù wánshàn zìjǐ, dài dào shíjī chéngshú shí, huì yǒuyī dàpī de péngyǒu rèn nǐ xuǎnzé. Yòng rénqíng zuò chūlái de péngyǒu zhǐshì zhànshí de, yòng réngé mèilì xīyǐn lái de péngyǒu cái huì chángjiǔ. Suǒyǐ, fēngfù zìjǐ bǐ qǔyuè tārén yào yǒu lì liáng dé duō! Zhǒng xià wútóng shù yǐn lái jīn fènghuáng! Nǐ ruò shèngkāi, húdié zì lái!
//
Bất yếu khứ truy nhất thất mã, dụng truy mã đích thì gian chủng thảo, đãi đáo xuân noãn hoa khai thì, tựu hội hữu nhất phê tuấn mã nhậm nhĩ thiêu tuyển. Bất yếu khứ khắc ý ba kết nhất cá nhân, dụng thì gian khứ hoàn thiện tự kỷ, đãi đáo thì cơ thành thục thì, hội hữu nhất đại phê đích bằng hữu nhậm nhĩ tuyển trạch. Dụng nhân tình tố xuất lai đích bằng hữu chích thị tạm thì đích, dụng nhân cách mị lực hấp dẫn lai đích bằng hữu tài hội trường cửu. Sở dĩ, phong phú tự kỷ bỉ thủ duyệt tha nhân yếu hữu lực lượng đắc đa! Chủng hạ ngô đồng thụ dẫn lai kim phượng hoàng! Nhĩ nhược thịnh khai, hồ điệp tự lai!
//
Đừng đuổi theo một con ngựa, dùng thời gian đuổi theo ngựa để trồng cỏ, đợi đến khi xuân về hoa nở, sẽ có một nhóm tuấn mã cho bạn lựa chọn. Đừng tận lực nịnh bợ một người, dành thời gian để hoàn thiện bản thân, khi thời cơ chín muồi, sẽ có một nhóm bạn bè cho bạn lựa chọn. Dùng nhân tình làm bằng hữu chỉ là tạm thời, dùng sự quyến rũ của nhân cách để thu hút bạn bè mới lâu dài. Vì vậy, làm giàu chính mình có sức mạnh hơn nhiều so với lấy lòng người khác! Trồng cây ngô đồng dẫn đến phượng hoàng vàng! Nếu bạn nở rộ, bướm sẽ tự đến!

P.s.: Picture taken in Singapore in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *