|

Orphan Perspective

💔👪🚫
In fact, the only advantage of being an orphan is the absence of the possibility to disappoint parents anymore. – Guillaume Musso, “Save me” 》
//
事实上,孤儿的唯一的好处就是不再有令父母失望的可能–纪尧姆·米索《救救我!》
Shìshí shàng, gū’ér de wéiyī de hǎochù jiùshì bù zài yǒu lìng fùmǔ shīwàng de kěnéng–Jì yáo mǔ·Mǐ suǒ “Jiù jiù wǒ!”
//
Sự thực thượng, cô nhi đích duy nhất đích hảo xử tựu thị bất tái hữu lệnh phụ mẫu thất vọng đích khả năng — Kỷ nghiêu mỗ · Mễ tác 《 Cứu cứu ngã!》
//
Thực tế là, lợi ích duy nhất của trẻ mồ côi là không còn khả năng làm cho cha mẹ thất vọng nữa. – Guillaume Miso, “Hãy cứu em!” 》

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *