| |

A Vietnamese Funny Story

Một người leo núi, đầu tiên gặp bức tranh, sau đó gặp cái cốc, rồi lại gặp cái bát, cuối cùng thì chưa tới đỉnh đã bỏ cuộc. Đố biết tại sao đó?

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *