|

Reunions

😔👋🏼
I thought what I was afraid of was the moment of goodbye. It turned out that I was also afraid of reunion.
//
我以为我害怕的,是告别的时刻,原来,我同样害怕重逢。
Wǒ yǐwéi wǒ hàipà de, shì gàobié de shíkè, yuánlái, wǒ tóngyàng hàipà chóngféng.
//
Ngã dĩ vi ngã hại phạ đích, thị cáo biệt đích thì khắc, nguyên lai, ngã đồng dạng hại phạ trọng phùng.
//
Tưởng rằng tôi sợ giây phút chia tay, hóa ra cũng sợ trùng phùng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *