| |

Compliments

😊🌟
You are so pretty, you say everything right.
//
你这么好看,说什么都对。
Nǐ zhème hǎokàn, shuō shénme dōu duì.
//
Nhĩ giá yêu hảo khán, thuyết thậm ma đô đối.
//
Bạn đẹp thì bạn nói gì cũng đúng.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *