|

Sleep Magic

🌜💤
Half of the headache in the world disappears after a sleep, the other half waits for us to wake up to continue to calculate.
//
世界上一半的头痛在睡一觉后消失,另一半等待醒来,我们继续计算。
Shìjiè shàng yībàn de tóutòng zài shuì yī jué hòu xiāoshī, lìng yībàn děngdài xǐng lái, wǒmen jìxù jìsuàn.
//
Thế giới thượng nhất bán đích đầu thống tại thụy nhất giác hậu tiêu thất, lánh nhất bán đẳng đãi tỉnh lai, ngã môn kế tục kế toán.
//
50% chuyện đau đầu trên đời đều tan biến sau một giấc ngủ, 50% còn lại chờ ngủ dậy ta tính tiếp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *