If meeting you requires me to use up all my luck, then please stay away from me; I want to play cards.
|

Card Game

🃏🍀🎲
If meeting you requires me to use up all my luck, then please stay away from me; I want to play cards.
//
如果遇见你需要花光我所有的运气,那请你离我远一点,我要打牌。
Rúguǒ yùjiàn nǐ xūyào huā guāng wǒ suǒyǒu de yùnqì, nà qǐng nǐ lí wǒ yuǎn yīdiǎn, wǒ yào dǎpái.
//
Như quả ngộ kiến nhĩ nhu yếu hoa quang ngã sở hữu đích vận khí, na thỉnh nhĩ ly ngã viễn nhất điểm, ngã yếu đả bài.
//
Nếu gặp được anh khiến em phải dùng hết may mắn của mình, thì xin hãy tránh xa em một chút, em muốn chơi bài.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *