| |

Fear Of Age

Your fear of age, in fact, does not lie in the aging brought by the increase of age, but in the fear that with the increase of age, you will still be confused and make no achievements.
//
你对年龄的恐惧,其实并不在于年龄增长所带来的苍老,而是恐惧随着年龄的增长,仍然一片迷茫,无所建树。
Nǐ duì niánlíng de kǒngjù, qíshí bìng bù zàiyú niánlíng zēngzhǎng suǒ dài lái de cānglǎo, ér shì kǒngjù suízhe niánlíng de zēngzhǎng, réngrán yīpiàn mímáng, wú suǒ jiànshù.
//
Nhĩ đối niên linh đích khủng cụ, kỳ thực tịnh bất tại vu niên linh tăng trường sở đái lai đích thương lão, nhi thị khủng cụ tùy trứ niên linh đích tăng trường, nhưng nhiên nhất phiến mê mang, vô sở kiến thụ.
//
Nỗi sợ về tuổi tác của bạn thực ra không nằm ở sự già đi do tuổi tác, mà là nỗi sợ hãi rằng với tuổi tác, bạn vẫn sẽ hoang mang và không biết làm gì.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *