|

Ordinary Love

❤️⏳📖
No matter what kind of love it is, the everyday life of the two people who are about to get married is bound to be boring. But love stories never describe this part. Because it is not described, everyone misunderstands love. – Kyougoku Natsuhiko
//
无论什么样的恋爱,等待着结合后的两人的,都一定是无趣的日常,但恋爱故事从来不描写这部分。因为不描写,所以每个人都误会爱情了。- 京极夏彦 ​​​
Wúlùn shénme yàng de liàn’ài, děngdàizhuó jiéhé hòu de liǎng rén de, dōu yīdìng shì wúqù de rìcháng, dàn liàn’ài gùshì cónglái bu miáoxiě zhè bùfèn. Yīn wéi bù miáoxiě, suǒyǐ měi gèrén dōu wùhuì àiqíngle. – Jīng jí xiàyàn ​​​
//
Vô luận thập yêu dạng đích luyến ái, đẳng đãi trứ kết hợp hậu đích lưỡng nhân đích, đô nhất định thị vô thú đích nhật thường, đãn luyến ái cố sự tòng lai bất miêu tả giá bộ phân. Nhân vi bất miêu tả, sở dĩ mỗi cá nhân đô ngộ hội ái tình liễu.- Kinh Cực Hạ Ngạn ​​​
//
Dù tình yêu có như thế nào thì cuộc sống thường ngày của hai người sau khi kết hôn chắc chắn sẽ nhàm chán. Nhưng những câu chuyện tình yêu chưa bao giờ miêu tả phần này. Bởi vì không miêu tả, nên mọi người đều hiểu lầm về tình yêu. – Kyogoku Natsuhiko

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *