|

Self Worth

💔🚶‍♂️🤷‍♀️ #LifeLessons #SelfWorth #Acceptance
When someone ignores you, don’t be sad. Everyone has their own life, and it’s impossible for anyone to be with you all the time. The most awkward thing is overestimating your position in someone else’s heart. In reality, you know very well that feelings are the most humble, and the coldest thing is the human heart. You must understand that those who want to leave can’t be kept, those pretending to be asleep can’t be awakened, and those who don’t like you can’t be moved. ​
//
当一个人忽略你时,不要伤心,每个人都有自己的生活,谁都不可能一直陪你。最尴尬的莫过于高估自己在别人心里的位置,其实你明明知道,最卑贱不过感情,最凉不过人心。你必须明白,要走的人留不住,装睡的人叫不醒,不喜欢你的人感动不了。 ​​​
Dāng yīgèrén hūlüè nǐ shí, bùyào shāngxīn, měi gè rén dōu yǒu zìjǐ de shēnghuó, shéi dōu bù kěnéng yīzhí péi nǐ. Zuì gāngà de mò guòyú gāo gū zìjǐ zài biérénxīnlǐ de wèizhì, qíshí nǐ míngmíng zhīdào, zuì bēijiàn bùguò gǎnqíng, zuì liáng bùguò rén xīn. Nǐ bìxū míngbái, yào zǒu de rén liú bù zhù, zhuāng shuì de rén jiào bù xǐng, bù xǐhuān nǐ de rén gǎndòng bùliǎo. ​​​
//
Khi ai đó phớt lờ bạn, đừng buồn. Mọi người đều có cuộc sống riêng của họ, không ai có thể ở bên bạn mãi mãi. Điều tồi tệ nhất là tự đánh giá quá cao vị trí của mình trong tim người khác. Trên thực tế, bạn đã biết rõ rằng tình cảm là thứ thấp kém nhất, và điều lạnh lùng nhất là trái tim con người. Bạn cần hiểu rằng những người muốn đi không thể giữ lại, những người giả vờ ngủ không thể đánh thức và những người không thích bạn không thể bị cảm động.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *