|

Appreciate Kindness

🤔💬🤷‍♂️
If you care about people who say bad things to you, it’s especially unfair to people who like you.
//
如果你特别在意那些对你说不好的话的人,对喜欢你的人来说特别不公平。
Rúguǒ nǐ tèbié zàiyì nàxiē duì nǐ shuō bu hǎo dehuà de rén, duì xǐhuān nǐ de rén lái shuō tèbié bù gōngpíng.
//
Như quả nhĩ đặc biệt tại ý na ta đối nhĩ thuyết bất hảo đích thoại đích nhân, đối hỉ hoan nhĩ đích nhân lai thuyết đặc biệt bất công bình.
//
Nếu như bạn quá để ý mấy người hay nói xấu bạn thì thật không công bằng với những ai yêu quý bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *