|

You Don’t Know Him Well

👀
When you envy someone else’s life, it means you don’t know him well.
//
当你羡慕别人的生活时,说明你跟他不熟。 ​​​
Dāng nǐ xiànmù biérén de shēnghuó shí, shuōmíng nǐ gēn tā bù shú.
//
Đương nhĩ tiện mộ biệt nhân đích sinh hoạt thì, thuyết minh nhĩ cân tha bất thục.
//
Khi bạn ghen tị với cuộc sống của người khác, điều đó có nghĩa là bạn chưa hiểu rõ về người đó.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *