| |

All The Way North

👥🚶‍♂️💔
You can’t expect people who originally traveled south to accompany you all the way north.
//
你不能奢望原本南行的人陪你一路向北。 ​​​
Nǐ bùnéng shēwàng yuánběn nán xíng de rén péi nǐ yīlù xiàng běi. ​​​
//
Nhĩ bất năng xa vọng nguyên bản nam hành đích nhân bồi nhĩ nhất lộ hướng bắc. ​​​
//
Bạn không thể hi vọng xa vời người vốn đi về phía nam cùng bạn đi một mạch về hướng bắc.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *