| |

Optimist

🕯️🤔
An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?
//
乐观的人会在没有灯光的地方看见灯光,然而,为何悲观的人总要把它吹熄不可?
Lèguān de rén huì zài méiyǒu dēngguāng dì dìfāng kànjiàn dēngguāng, rán’ér, wèihé bēiguān de rén zǒng yào bǎ tā chuī xí bùkě?
//
Lạc quan đích nhân hội tại một hữu đăng quang đích địa phương khán kiến đăng quang, nhiên nhi, vi hà bi quan đích nhân tổng yếu bả tha xuy tức bất khả?
//
Người lạc quan có lẽ đã thấy ánh sáng trong bóng tối, nhưng tại sao người bi quan lại chạy đến thổi tắt nó đi?

P.s.: Picture taken in Hangzhou, Zhejiang, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *