| |

Solitude Journey

👣🌊☁️
I’d go out for a walk alone when I so please,
What a pleasure this brings, only I would know.
I’d stroll to seek the fountainhead,
And there take a seat to admire the sky and watch clouds grow.
//
興來美獨往,
勝事空自知。
行到水窮處,
坐看雲起時。
Xìng lái měi dú wǎng,
Shèng shì kōng zì zhī.
Xíng dào shuǐ qióng chù,
Zuò kàn yún qǐ shí.
//
Hứng lai mỹ độc vãng,
Thắng sự không tự tri.
Hành đáo thủy cùng xử,
Tọa khán vân khởi thì.
//
Lúc hứng riêng mình dạo,
Khi vui chỉ tự hay.
Ði theo nguồn nước đổ,
Ngồi ngắm áng mây bay.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *