Embrace Adventure
| |

Embrace Adventure

✈️🌟🌍 Say go then go, is the most glorious luxury, and the most brilliant freedom of life. // 说走就走,是人生最华美的奢侈,也是最灿烂的自由。 Shuō zǒu jiù zǒu, shì rénshēng zuì huáměi de shēchǐ, yěshì zuì cànlàn de zìyóu. // Thuyết tẩu tựu tẩu, thị nhân sinh tối hoa mỹ đích xa xỉ, dã thị tối xán lạn đích tự…

Distant Love
| |

Distant Love

🏞️👣 You are distant scenery, I am a wandering traveler, I climb mountains, travel long distances, just to see you. // 你是远方的风景,我是游走的旅人,我翻山越岭,长途跋涉,只为看你一眼。 Nǐ shì yuǎnfāng de fēngjǐng, wǒ shì yóu zǒu de lǚrén, wǒ fān shānyuè lǐng, chángtú báshè, zhǐ wèi kàn nǐ yīyǎn. // Nhĩ thị viễn phương đích phong cảnh, ngã thị du…

Noisy World
| |

Noisy World

🌍🤐 This world is so noisy that a silent person seems a bit silly. // 这世界是如此喧哗 让沉默的人显得有点傻。 Zhè shìjiè shì rúcǐ xuānhuá ràng chénmò de rén xiǎndé yǒudiǎn shǎ. // Giá thế giới thị như thử huyên hoa nhượng trầm mặc đích nhân hiển đắc hữu điểm sỏa. // Thế giới này ồn ào đến…

Cherished Moments
| |

Cherished Moments

🌌🌈🔔 #JourneyOfGratitude #DreamsWithDetermination #CherishedMoments And the journeys, show us bluer days Those months, remind me to always be grateful The heart’s sound tonight is like the sound of bells Even with empty hands, strive to hold onto your own dreams. // Và những hành trình, cho ta thấy những ngày xanh biếc hơn Những ngày…

Seek Balance
| |

Seek Balance

❄️✨🌌 When it’s cold, seek abundance amidst the brilliance; in the splendor, find tranquility. When distances are vast, desire passionately; amid admiration, discover serenity. // Khi lạnh lẽo đi tìm phồn hoa, trong hào quang đi tìm thanh đạm. Khi xa cách mong ước cuồng nhiệt, trong huyên náo ngưỡng mộ tĩnh lặng. P.s.: Picture…

Life Metaphor
| |

Life Metaphor

🛤️🍃🌇 Life is like a road, you need to go from the wilderness to the picturesque scenery. // 人生如路,须在荒凉中走出繁华的风景来。 Rénshēng rú lù, xū zài huāngliáng zhōng zǒuchū fánhuá de fēngjǐng lái. // Nhân sinh như lộ, tu tại hoang lương trung tẩu xuất phồn hoa đích phong cảnh lai. // Đời người cũng như con…

Nature Music
| |

Nature Music

🌊🏞️🌄 #NatureMusic #Metaphor #Reflections These rivers that haven’t reached the vast sea for a long time are like lost, troubled rivers around the mountains, like mirrors without anyone to reflect. // Những dòng sông đã lâu không ra được biển rộng Là những dòng sông lạc loài, muộn phiền quanh vách núi Như gương không…

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 6: Yanguan Ancient Town, Xidi Ancient Village And Flying Home
|

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 6: Yanguan Ancient Town, Xidi Ancient Village And Flying Home

Before leaving Haining, Jiaxing, we dropped by a place called Yanguan Old Town. It was raining a bit while I walked through some old houses, the Qiantang River Dam, Jin Young’s college, the former residence of Wang Guowei. Most doors were closed, and there were only a few tourists here. It was a pity. I…

Broad Horizons
| |

Broad Horizons

🌍✈️🌄 Travelers are the ones who truly understand how vast the world is. // 旅行家才知道世界有多宽阔。 Lǚ háng jiā cái zhīdào shìjiè yǒu duō kuānkuò. // Lữ hành gia tài tri đạo thế giới hữu đa khoan khoát. // Người lữ hành mới biết thế giới rộng lớn như thế nào. P.s.: Picture taken in Huangshan,…