Say Go Then Go

Say go then go, is the most glorious luxury, and the most brilliant freedom of life. // 说走就走,是人生最华美的奢侈,也是最灿烂的自由。 Shuō zǒu … More

Life Is Like A Road

Life is like a road, you need to go from the wilderness to the picturesque scenery. // 人生如路,须在荒凉中走出繁华的风景来。 Rénshēng rú … More

NOVEMBER 3, 2019

Travelers know how wide the world is. // 旅行家才知道世界有多宽阔。 Lǚ háng jiā cái zhīdào shìjiè yǒu duō kuānkuò. // Lữ … More