| |

Follow You

👣🚶‍♀️🏔️
Just let me go with you, let me go with you,
Against the flow of whirling people,
Toward the deserted hill,
While our sleeves are swinging.
//
就让我随你去,让我随你去,
逆着背影婆娑的人流,
向着那座荒芜的山丘,
挥挥衣袖。
Jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù,
Nìzhe bèiyǐng pósuō de rénliú,
Xiàngzhe nà zuò huāngwú de shān qiū,
Huī huī yī xiù.
//
Tựu nhượng ngã tùy nhĩ khứ, nhượng ngã tùy nhĩ khứ,
Nghịch trứ bối ảnh bà sa đích nhân lưu,
Hướng trứ na tọa hoang vu đích sơn khâu,
Huy huy y tụ.
//
Cho tôi đi theo người, hãy cho tôi đi theo người,
Đi ngược với dòng người hối hả,
Về nơi đồi núi hoang vắng kia,
Phất phất tay áo bay bay.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *