| |

Lost Path

❤️🤷‍♂️
A heart full of passion, yet unaware of the way back home.
//
一腔热血,不知归途。
Yī qiāng rèxuè, bùzhī guītú.
//
Nhất khang nhiệt huyết, bất tri quy đồ.
//
Một bầu nhiệt huyết, không biết đường về.

P.s.: Picture taken in Maerkang (Barkam), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *