|

Beautiful Soul

🏮✨🧘‍♀️
This Lunar New Year I prepare nothing but a beautiful soul.
//
这个春节我只准备一个美丽的灵魂。
Zhège chūnjié wǒ zhǐ zhǔnbèi yīgè měilì de línghún.
//
Giá cá xuân tiết ngã chích chuẩn bị nhất cá mỹ lệ đích linh hồn.
//
Tết này chẳng sửa soạn gì ngoài một tâm hồn đẹp.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *