|

Like Parasol Trees

🌳💔
People are like parasol trees, even when their hearts are empty, they can still stand reluctantly. Others may think that it will sprout in the next spring, but in reality, it died in that winter.
//
人跟梧桐是一样的 心空了还能勉强立着 旁人以为下个春天它就能发芽 其实那个冬天它就死了。
Rén gēn wútóng shì yīyàng de xīn kōngle hái néng miǎnqiáng lìzhe pángrén yǐwéi xià gè chūntiān tā jiù néng fāyá qíshí nàgè dōngtiān tā jiù sǐle.
//
Nhân cân ngô đồng thị nhất dạng đích tâm không liễu hoàn năng miễn cường lập trứ bàng nhân dĩ vi hạ cá xuân thiên tha tựu năng phát nha kỳ thực na cá đông thiên tha tựu tử liễu.
//
Con người giống như cây ngô đồng, dù lòng trống rỗng vẫn cố gắng đứng vững. Người khác nghĩ rằng vào mùa xuân tới nó sẽ nảy mầm, nhưng thực tế là trong mùa đông đó nó đã chết.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *